Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
Báo cáo Tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW In E-mail
Thứ hai, 08/02/2010 - 20:23

Thực hiện công văn 468-CV/ĐU ngày 09/12/2009 của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng (khoá X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng (khoá X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. BCH Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã họp và chỉ đạo triển khai đến từng chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, chi uỷ, Đảng uỷ, kết quả cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên:

Việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm bắt đường lối, chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước là một nội dung rất quan trọng, cần thiết nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do vậy, khi có triệu tập của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam về việc học tập, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Đảng uỷ, Chi uỷ các Chi bộ trực thuộc đã phân cấp, sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên được học tập. Về học tập lý luận chính trị, quản lý Nhà nước trong những năm qua Đảng uỷ, Ban Giám đốc BHXH tỉnh cũng đã cử được 05 đ/c đi học lớp cao cấp chính trị, 05 đ/c học lớp QLNN ngạch chuyên viên chính.

Định kỳ trong sinh hoạt Chi bộ, các cấp uỷ Chi bộ đã thông tin tình hình quốc tế, trong nước theo bản tin nội bộ để trang bị thêm hiểu biết cho đảng viên. theo chỉ đạo của Đảng uỷ Dân Chính Đảng, Đảng uỷ BHXH tỉnh cũng đã tổ chức quán triệt các Chỉ thị TW như Chỉ thị 34 BBT về diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá hoặc các chuyên đề nhân các ngày lễ lớn trong năm. Từ đó, đã tạo ra sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, xây dựng niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng ta trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã định hướng cho cán bộ, đảng viên về những diễn biến tình hình kinh tế, xã hội của đất nước để cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ cấp uỷ, chi bộ, Đảng bộ được duy trì thường xuyên. Nội bộ chi bộ, Đảng bộ, cấp uỷ chi bộ, Đảng uỷ đều đồng thuận cao. Do đó, tinh thần đoàn kết thống nhất trong những năm qua vẫn được duy trì và phát triển. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ, đến công tác tạo nguồn phát triển và phát triển đảng viên mới để bổ sung đảng viên trẻ cho Đảng bộ.

2. Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức Chi bộ cho phù hợp với các phòng chuyên môn nhằm đảm bảo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện Nghị định 94/NĐ-CP của Chính phủ về cơ cấu tổ chức BHXH Việt Nam, theo quy định của BHXH Việt Nam thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam được thành lập 9 phòng chuyên môn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của ngành. Để phù hợp với các phòng chuyên môn, từ đầu năm 2009 Đảng uỷ BHXH tỉnh đã tổ chức kiện toàn lại các Chi bộ phù hợp theo nhiệm vụ chính trị, từ 6 Chi bộ thành 8 Chi bộ trực thuộc. Đồng thời, ngay sau khi đồng chí Bí thư Đảng bộ nghỉ hưởng chế độ hưu trí, được sự thống nhất của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam, Đảng uỷ BHXH tỉnh đã bầu bổ sung cấp uỷ viên, chủ nhiệm UBKT và Bí thư Đảng bộ để củng cố lại tổ chức, tiếp tục lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Trên cơ sở Điều lệ Đảng, quy chế sinh hoạt của BCH Đảng bộ, Đảng uỷ đã phân công cụ thể từng cấp uỷ viên phụ trách nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, phụ trách theo dõi từng Chi bộ, củng cố Ban chỉ đạo 06, từng thành viên cấp uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ và UBKT. Luôn bám sát quy định 98/QĐ-TW về chức năng nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ cơ quan để lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị, làm hạt nhân chính trị cho cơ quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện chủ trương trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá và từng bước nhất thể hoá các chức danh cán bộ quản lý.

Là đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, chịu sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam. Được sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam, Đảng uỷ BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ đảm bảo đúng quy định, tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý. Do đó, trong những năm qua Đảng uỷ đã làm tốt nhiệm vụ này nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng để hoàn thành được nhiệm vụ. Hầu hết cán bộ được tuyển dụng, bổ nhiệm đều trẻ, đạt tiêu chuẩn theo quy định của BHXH Việt Nam về quy định tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam. Đối với Đảng uỷ và Chi uỷ các Chi bộ cũng theo tiêu chuẩn này. 100% có trình độ đại học, 8/13 cấp uỷ viên, Bí thư các Chi bộ trực thuộc có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, đội tuổi dưới 50 chiếm 07/13 đ/c là cấp uỷ viên và Bí thư Chi bộ.

Về nhất thể hoá chức danh cán bộ, Bí thư Đảng bộ vừa là thủ trưởng cơ quan, hoặc 01 đồng chí Lãnh đạo trong cơ quan HCSN là một chủ trương lớn, tuy có nhiều đơn vị kể cả Đảng bộ BHXH tỉnh trước đây cũng đã thực hiện, nay đ/c Phó Giám đốc được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ, 07 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nên rất thuận lợi cho sinh hoạt Đảng ở Chi bộ, Đảng bộ. Đây là vấn đề cần phải tổ chức đánh giá một cách đầy đủ để khi triển khai thực hiện có hiệu quả hơn.

4. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ.

Trong thời gian qua Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, nội dung phương thức hoạt động của Đảng uỷ, Chi uỷ Chi bộ được đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của đảng viên, của cấp uỷ trong tất cả các cuộc sinh hoạt. trên cơ sở bàn bạc, thống nhất thành Nghị quyết giao cho cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ triển khai thực hiện thể hiện khá rõ nét ở các cuộc họp thường kỳ của Đảng uỷ, Chi bộ. Trong sinh hoạt đã thể hiện đầy đủ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ, nhất là từ khi có Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư.

Các Chi bộ đã thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng. Sinh hoạt Chi bộ gắn với việc thực hiện cuộc vận động "học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được cán bộ, đảng viên hưởng ứng tích cực và trong sinh hoạt Chi bộ, luôn định hướng cho cán bộ, đảng viên làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số Chi bộ đã có sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt chuyên đề thường gắn với công tác Đảng, công tác chuyên môn để đảng viên tham gia ý kiến, tháo gỡ khó khăn, đề xuất những giải pháp thực hiện như Chi bộ Chế độ BHXH sinh hoạt chuyên đề "Chế độ tuất - những bất cập, quan điểm giải quyết" hay chuyên đề "tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động tại sao thường giải quyết chậm, nguyên nhân, hướng khắc phục" hoặc những giải pháp để làm tốt công tác giám sát ở Chi bộ".

Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng lãnh đạo của Chi bộ, định kỳ BCH Đảng bộ BHXH tỉnh họp mở rộng đến Bí thư các Chi bộ, đã dành nhiều thời gian thể hiện nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, kỹ năng ghi chép biên bản Chi bộ, xây dựng chương trình sinh hoạt gắn với chức năng nhiệm vụ của từng Chi bộ phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng phòng chuyên môn.

Hàng tháng, Đảng uỷ cung cấp bản thông tin nội bộ, photo các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên (đối với những Chỉ thị, Nghị quyết được phổ biến đến đảng viên) để Chi uỷ các Chi bộ có cơ sở triển khai thực hiện.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên.

BCH Đảng bộ đã phân công từng cấp uỷ viên phụ trách các Chi bộ để kiểm tra, giám sát, giải quyết chỉ đạo những vấn đề phát sinh nếu có. Quản lý và nắm chắc đảng viên trong Đảng bộ, đồng thời thường xuyên tiếp xúc cán bộ, đảng viên, CCVC để lắng nghe ý kiến của đảng viên và Cán bộ, CCVC tại cơ quan để giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động nói chung, cho cán bộ, đảng viên, CCVC cơ quan nói riêng. Nhờ vậy mà tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan thời gian qua chưa có những vấn đề nổi cộm, hầu hết cán bộ, đảng viên, CCVc đều an tâm, phấn khởi công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Chi uỷ, sự quản lý điều hành của Ban Giám đốc.

Đảng uỷ luôn chú trọng đến hoạt động các đoàn thể, xác định đoàn thể là, là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, có vai trò to lớn trong việc vận động Cán bộ, CCVC, đoàn viên thanh niên tham gia quản lý và giám sát cán bộ, đảng viên, tham gia góp ý xây dựng Đảng cho tổ chức và đảng viên của Đảng bộ. Đảng uỷ luôn tôn trọng ý kiến góp ý của Cấp uỷ nơi cư trú và quần chúng cơ quan, các ý kiến góp ý của quần chúng đều được thông báo đến từng đảng viên, từng chi bộ và Đảng uỷ để xem xét trong việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên, Chi bộ, Đảng bộ hàng năm.

Đầu năm, Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ đều có kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên, giám sát Chi bộ, trong năm 2009 đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT nên đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế, không để xảy ra tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Đảng.

100% Đảng viên trong Đảng bộ sinh hoạt tại các Chi bộ đều được phân công nhiệm vụ phù hợp, hàng năm từng đảng viên đều đăng ký phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, các Chi bộ đều đăng ký xây dựng Chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ đăng ký xây dựng Đảng bộ TSVM, kết quả đánh giá xếp loại hàng năm đều đạt yêu cầu so với đăng ký. Từ đó, đã nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh.

II. NHỮNG TỒN TẠI, THIẾU SÓT.

Bên cạnh những mặt tích cực cũng còn có một số mặt hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, đó là:

Một vài đảng viên chưa thực sự thấu suốt Nghị quyết 22-NQ/TW "về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên". Một số đảng viên trẻ chưa thực hiện tốt công tác phê và tự phê bình, ngại phát biểu trong các cuộc họp Chi bộ, Đảng bộ.

Một ít cấp uỷ viên chưa dành nhiều thời gian cho công tác Đảng do năng về chuyên môn. Một số Chi bộ sinh hoạt chưa ghi chép đầy đủ ý kiến tham gia của đảng viên, biên bản họp ghi quá gọn, sơ sài.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 22 CỦA BCH TW.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố các Chi bộ đủ về số lượng, chất lượng theo đơn vị phòng chuyên môn để thuận lợi trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể là tiếp tục tách Chi bộ Thu - Cấp sổ, thẻ thành 2 Chi bộ Thu và Chi bộ Cấp sổ, thẻ để thuận lợi trong việc lãnh đạo 2 nhiệm vụ thu và cấp sổ, thẻ.

Tổ chức thành công đại hội các Chi bộ và đại hội Đảng bộ trong năm 2009 theo chỉ đạo của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, có ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của các Chi bộ, Đảng bộ đảm bảo trẻ hoá và đạt tiệu chuẩn quy định. Đồng thời, nhất thể hoá các chức danh cán bộ từ Chi bộ đến Đảng uỷ, tạo thuận lợi trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ.

Tiếp tục chăm lo công tác tạo nguồn phát triển đảng và phát triển Đảng  viên mới trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn. Các Chi uỷ, Đảng uỷ BHXH tập trung bồi dưỡng, giúp đỡ những đoàn viên ưu tú, quần chúng ưu tú, quan tâm con em gia đình có công với nước, gia đình công nhân, nông dân, công chức viên chức để phát triển Đảng, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng nhằm tăng cường số lượng, chất lượng đảng viên trong Đảng bộ.


Tin mới:

 
< Trước   Tiếp >

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập