Trang chủGiới thiệuTin TứcCác chế độ BHXH-BHYTNghiên cứu - Trao đổiBiểu MẫuĐiều hành nội bộ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Hôm nay: 14/10/2019
Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Duy Xuyên In E-mail
11/07/2016 - 14:32

Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 05/3/2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1436/KH-UBND, ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh; Huyện ủy Duy Xuyên ban hành Chương trình hành động số 07- CTHĐ/HU, ngày 12/3/2013 thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định rõ mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị  và toàn xã hội về vị trí, vai trò và tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT; đề ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% lực lượng lao động tham gia BHTN, 90% người dân tham gia BHYT, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu nêu trên.

giao_chi_tiey_bhyt_taon_dan_dx_2016_600_x_450.jpg


Căn cứ Chương trình hành động số 07-CTHĐ/HU, ngày 12/3/2013 của Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06/8/2013 chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn, tùy theo đặc điểm tình hình hoạt động có biện pháp tổ chức nghiên cứu triển khai, quán triệt học tập, tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW, CTHĐ số 07-CTHĐ/HU, ngày 12/3/2013 của Huyện ủy đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN trong địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Công tác tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, qua đó các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị và toàn xã hội nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tính nhân văn của các chính sách BHXH, BHYT, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Trong 3 năm qua, tình hình kinh tế xã hội của huyện Duy Xuyên luôn giữ vững sự ổn định và phát triển, kinh tế cơ bản vượt qua khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhịp độ sản xuất được duy trì, cơ cấu kinh tế tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, công nghiệp, dịch vụ liên tục phát triển thu hút vốn đầu tư, sản xuất nông nghiệp ổn định. Trên lĩnh vực văn hóa tiếp tục có những bước phát triển mới trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, đời sống của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, là điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện. Do vậy, công tác BHXH, BHYT có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng sau:

Đến tháng 6 năm 2016, số người tham gia BHXH là 9.919 người (trong đó BHXH tự nguyện là 281 người), chiếm tỷ lệ 15% lực lượng lao động, so với năm 2013 tăng 43,60%; tham gia BHTN là: 9.124 người, chiếm tỷ lệ 13,93% lực lượng lao động, so với năm 2013 tăng 51,03% và tham gia BHYT là 108.018 người, chiếm tỷ lệ 86,29% dân số trên địa bàn huyện có thẻ BHYT, so với năm 2013 tăng 18,16%.

tuyen_truyen_chinh_sach_bhyt_dx_2016_2_600_x_450.jpg

 

Cơ quan BHXH đã thực hiện ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện, tuyên truyền chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Đài Truyền Thanh – Truyền hình, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân huyện, … để thực hiện chuyên mục về BHXH được phát sóng hằng tuần, năm 2015 tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền cho đối tượng là cán bộ, hội viên, nông dân, phụ nữ tại các xã, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các buổi tuyên truyền, trao đổi trực tiếp về chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên, người lao động trực tiếp tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Xây dựng đội ngũ gồm 17 cộng tác viên tuyên truyền tại các đơn vị, doanh nghiệp và 12 đại lý thu tại các xã, thị trấn, đây là những nhân tố quan trọng gắn bó hằng ngày với người lao động, hộ gia đình, nhân dân, góp phần chuyển tải các quy định, chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đến với người lao động tại các doanh nghiệp và nhân dân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền giữ vai trò quan trọng, xác định rõ ràng trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, vị trí của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, nhân dân khi tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với ngành BHXH xây dựng các chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện BHXH, BHYT để làm cơ sở xét thi đua hằng năm đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị.

BHXH đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để thẩm định, giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ với tổng số 737.835 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHYT. Đã áp dụng phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua hệ thống Bưu điện và qua thẻ ATM với tổng số tiền đã chi là: 322,44 tỷ đồng, đảm bảo đầy đủ và an toàn tiền mặt, chưa để xảy ra mất mát, thiếu hụt; đồng thời, tăng cường công tác quản lý đối tượng, cắt giảm kịp thời những trường hợp chấm dứt hưởng các chế độ theo quy định.

Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. BHXH huyện thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm nhiều thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện BHXH, BHYT, BHTN theo hướng dẫn của Ngành, không phát sinh thủ tục ngoài quy định. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế “một cửa”, duy trì chế độ làm việc sáng thứ 7 hằng tuần. Tổ chức triển khai thực hiện giao dịch điện tử qua mạng internet đối với hồ sơ thu nộp BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đồng thời thực hiện tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện nhằm giảm thời gian cho các đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT ở tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị được tăng cường. Hằng năm, ngành BHXH tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, uốn nắn các sai sót, đề nghị thu hồi, xuất toán những trường hợp giải quyết không đúng đối tượng, sai chế độ với tổng số tiền: 63.009.860 đồng. Thường xuyên tổ chức giám sát thực hiện thủ tục khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế, mỗi tháng từ 10 cuộc kiểm tra, giám sát trở lên nhằm ngăn ngừa, hạn chế việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Chú trọng công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy BHXH huyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống, năng lực công tác tốt, được phân công, bố trí phù hợp. Chuyển đổi tác phong hành chính sang phục vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng, nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, không để nhân dân đi lại nhiều lần.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các chế độ, chính sách và quản lý đối tượng thụ hưởng, giám định BHYT. BHXH huyện đã ứng dụng, khai thác các phần mềm quản lý thu, kế toán, xét duyệt chế độ, quản lý đối tượng thụ hưởng, tiếp nhận hồ sơ điện tử, thống kê chi phí khám chữa bệnh, xử lý chống trùng thẻ BHYT, hệ thống thông tin điên tử nội bộ phục vụ kịp thời, hiệu quả các hoạt động chuyên môn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dẫn của Ngành. Tổ chức triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, tất các thủ tục hành chính được công khai và giải quyết theo đúng quy trình đã được công bố, nâng cao chất lượng, giải quyết và trả kết quả đúng thời gian hẹn trả với đối tượng, nhân dân.

Ngành BHXH đã chủ động phối hợp cùng các ngành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động số 07-CTHĐ/HU của Huyện ủy. Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện lập danh sách, rà soát chống trùng trước khi cấp thẻ BHYT kịp thời cho các đối tượng chính sách và chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng cho đối tượng theo quy định. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Phòng Tư pháp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi chính xác, giảm tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, thực hiện lập danh sách đối tượng tham gia BHYT để xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về người dân tham gia BHYT. Phối hợp với ngành Thuế cung cấp thông tin về tổ chức và cá nhân nộp thuế để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện BHYT học sinh, quản lý, sử dụng, quyết toán đúng quy định kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Phát hiện và phối hợp với Công an huyện để giải quyết một trường hợp gian lận, giả mạo hồ sơ hưởng chế độ BHXH. Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục thi hành án huyện khởi kiện, thi hành án đối với trường hợp nợ BHXH, BHYT và đã thu hồi được 391.015.576 đồng. Phối hợp cùng Liên đoàn lao động huyện Duy Xuyên kiểm tra, đề nghị truy thu BHXH, BHYT đối với những trường hợp đăng ký tham gia BHXH không đúng quy định, với tổng số tiền đã truy thu là: 158.611.474 đồng.

Mặc dù đạt những kết quả bước đầu, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: một số cấp ủy đảng chưa nhận thức được tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BHTN nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; chưa xây dựng, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu, giải pháp của địa phương, đơn vị mình; diện bao phủ BHXH còn thấp, mới đạt khoảng 15% lực lượng lao động toàn huyện; một số doanh nghiệp trong huyện còn trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; học sinh thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc nhưng đến nay tỷ lệ tham gia chỉ đạt 94%, nhiều trường hợp chưa tham gia theo quy định; vẫn còn diễn ra tình trạng cấp trùng thẻ BHYT.

Để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đề ra; trong thời gian đến BHXH huyện đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 21 và chương trình hành động số 07 của Huyện ủy; tiếp tục đưa các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về BHXH, BHYT, BHTN vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xem đây là nội dung quan trọng và là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của các địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, đơn vị, người lao động. Nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện BHXH, BHYT đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trường học; gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, lấy chỉ tiêu phát triển đối tượng làm chỉ tiêu xét thi đua hàng năm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn về tình hình thực hiện BHXH, BHYT; rà soát các doanh nghiệp để đưa vào quản lý và khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là các đơn vị có hiện tượng trốn đóng, nợ đọng tiền BHXH, BHYT.

- Các địa phương tiếp tục hoàn thành công tác lập danh sách đối tượng tham gia BHYT, thực hiện rà soát, đối chiếu, xác minh để có thông tin về người tham gia BHYT chính xác, làm cơ sở để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT.

- Các cơ quan quản lý đối tượng thuộc nhóm do ngân sách đóng hoặc hỗ trợ đóng thực hiện lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của người được cấp thẻ BHYT.

- Tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của Đại lý thu trên địa bàn xã, thị trấn; những xã chưa có đại lý phải phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm làm đại lý thu để tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, tạo tính cạnh tranh lành mạnh giữa đại lý thu xã, thị trấn và đại lý thu Bưu điện. Giao chỉ tiêu, gắn quyền lợi, trách nhiệm khi thực hiện việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đối với từng tập thể, cá nhân liên quan.

 - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho các đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cơ quan, đơn vị, nhân dân trong việc tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Củng cố, kiện toàn nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ, viên chức ngành BHXH để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

                                                                                                           Thống Nhất (DX)


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >
cac_don_vi_vi_pham.gif
dieuhanhvanbanbhxh.png
mail_vss.png
phap_luat.jpg
  gcn2017.png
c65-bhxh.png
 

 
 

congbao.gif

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập

Liên kết webPHONG CẢNH ĐẸP ĐẤT QUẢNG

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say"